Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení:

1. Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom realizuje Odbor sociálny zdravotnú posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.

Zdravotná posudková činnosť je:
hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník Úradu PSK, ktorý pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:
stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
– termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:
individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
– rodinného prostredia fyzickej osoby,
– prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a
– odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III k zákonu o sociálnych službách.
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
– zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,
– návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy žiadateľa
– určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu ukončené. Predmetné právoplatné rozhodnutie občan prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“,

2. Podanie „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

Ak má občan záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení s finančnou podporou z verejných prostriedkov, podáva „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.
Písomnú žiadosť spolu s prílohami občan doručí Odboru sociálnemu Úradu PSK alebo priamo zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Potrebné tlačivá sú zverejnené na webovej stránke Odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja.