Za rok 2022 boli vykázané ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnych služieb na mesiac:

Špecializované zariadenie: 1 628, 65 Eur

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Štruktúra krízového plánu

Centrum sociálnych služieb „Johanka“, n.o. má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 20. 3. 2020 v štruktúre nasledovných bodov:

 1. Účel a záväznosť krízového plánu
 2. Krízové riadenie
 3. Interný krízový tím
 4. Činnosti krízového tímu
 5. Systém komunikácie
 6. Informačná povinnosť zamestnancov
 7. Preventívne opatrenia
 8. Riadenie rizík
 9. Krízová komunikácia
 10. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
 11. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
 12. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
 13. Organizácia návštev v prevádzke
 14. Organizácia odborných procesov v prípade karantény
 15. Organizácia obslužných činnosti
 16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov d ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
 17. Prijímanie nových zamestnancov
 18. Prijímanie nových klientov
 19. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
 20. Záverečné ustanovenia.

Krízový plán obsahuje prílohy:

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá podľa potreby. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby. Prílohu č. 09 a 10 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje vedúca úseku opatrovateľskej starostlivosti.
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.
Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.