Centrum sociálnych služieb „Johanka“, n.o. prijíma dary na základe vystavenej darovacej zmluvy (viď dole).

Darcom môže byť fyzická aj právnická osoba a darovať zariadeniu môžu nasledujúce dary :

  • finančnú hotovosť

    • v hotovosti do pokladne zariadenia

    • prevodom na bankový účet

    • poštovou poukážkou na adresu, či na bankový účet

  • vecné dary hmotného charakteru

Darcovia činia dobrovoľne, bez nátlaku a podľa vlastného uváženia, bez nároku na ďalšie zvýhodňovanie zo strany zariadenia. Vždy je uzatvorená darovacia zmluva.

V účtovnej evidencii sa vedie podrobný prehľad o finančných daroch na špeciálnom účte – Darovací účet – číslo účtu – SK82 0200 0000 0038 5585 5753.

Vecné Dary sú zaevidované do majetku zariadenia a vykonáva sa u nich inventúra ako u ostatného majetku zariadenia. Za zaevidovanie daru do majetku zodpovedá pracovník ekonomického úseku poverený evidenciou majetku.

Dary za zariadenie je oprávnený prijímať štatutár zariadenia, prípadne osoby poverené štatutárom k prevzatiu daru.

Ďakujeme našim sponzorom