O nás

Centrum sociálnych služieb „Johanka“ n.o. (ďalej len CSS) je nezisková organizácia, ktorej účelom je poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených podmienok, ktoré sú prístupné pre všetkých občanov Slovenskej republiky.

                  Zariadenie je situované v  meste Spišské Podhradie v okrese Levoča v Prešovskom samosprávnom kraji a sídli v dvojposchodovej budove. Kapacita zariadenia je 40 prijímateľov sociálnej služby, ktorí žijú v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách.

CSS zriadilo Špecializované zariadenie pre demenciu, Alzheimerovú chorobu a Parkinsonovú chorobu. Obyvatelia tu nájdu nový domov  so zabezpečením  kvalitne poskytovaných sociálnych služieb.

            Našim poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v CSS. Sociálne služby, ktoré sú zamerané nielen na zabezpečenie základných potrieb človeka, ale aj na zmysluplné žitie, trávenie voľného času, zvyšovanie kvality života, udržiavanie zručností a vytvorenie pocitu bezpečného domova.

            Našou víziou je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb zameriavaním sa na individuálne potreby prijímateľov, zvyšovaním odbornosti zamestnancov CSS a zavádzaním kvalitných a overených metód pri poskytovaní všetkých našich služieb. Zvyšovaním kvality poskytovaných sociálnych služieb chceme zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb a pracovné podmienky zamestnancov nie len v CSS ale aj v celom regióne.

Kontakt

Centrum sociálnych služieb „Johanka“, n.o.

Riaditeľ

Bc. Maroš Ondriš

Sociálna pracovníčka

Mgr. Zuzana Kalinajová

Ambulancia

Vrchná sestra:
Mgr. Zuzana Toporcerová,
Úsekové sestry: 
Katarína Sedlárová, Veronika Galarovičová

Zariadenie