Ďakujeme Nadácii SPP za finančný príspevok vo výške 1200 € na materiálne zabezpečenie terapeutickej aktivity zameranej na stimuláciu, tréning, relaxáciu a socializáciu prijímateľov sociálnych služieb Centra sociálnych služieb „Johanka“, n.o. predložený v Programe podpory partnerstiev.

Výstavba a využívanie terasy a petangového ihriska.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Fondu Máme radi východ Karpatskej nadácie. 

Odkaz na webovú stránku: www.karpatskanadacia.sk

Na základe zmluvy č. 730/2022/OPR o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK nám bola schválená suma 5 800,- eur na vytvorenie kuchynského priestoru pre obyvateľov nášho zariadenia. Ďakujeme.

Na základe zmluvy o poskytnutí grantu medzi poskytovateľom Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis a príjemcom Centrom sociálnych služieb „Johanka“, n.o. poskytovateľ poskytol grand príjemcovy vo výške 1819,54 € na projekt Fotografia. Za túto čiastku boli zakúpené digitálny fotoaparát s ministatívom a pamäťovou kartou, notebook, tablet, tlačiareň s tonermi, 2x PC stoly a 2x otočné stoličky.

Na základe zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 44/2021 uzavretú medzi poskytovateľom grantu Nadácia Allianz a príjemcom grantu Centrum sociálnych služieb „Johanka“, n.o. sa zmluvné strany dohodli na poskytnutí peňažných prostriedkov v hodnote 3000€ na projekt Pohostenie pre našich známych (zakúpenie kuchynskej linky a elektrických spotrebičov do centra sociálnych služieb).

Na základe zmluvy č. 1301/2021/OPR o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.

Na základe zmluvy č. 1321/2020 o poskytnutí dotácie na projekt uzatvorený podľa §13 ods. 10 zákona č. 539/2008 Z. z.. o podpore regionálneho rozvoja nám bola poskytnutá pomoc v celkovej sume 12 020,40 eur na projekt 216/2020 s názvom Podpora zmeny životných podmienok prijímateľov v pobytovom zariadení sociálnych služieb. 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“ 

Na základe zmluvy č. 286/2020 o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 100 000,- eur na realizáciu schválených ročných priorít okresu Levoča na rok 2020 s účelom poskytnutia regionálneho príspevku: „Zvýšenie kapacity Centra sociálnych služieb „Johanka“ n.o., kde sa poskytujú služby špecializovaného zariadenia pre demenciu, Alzheimerovú chorobu a Parkinsonovú chorobu .

„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“  

Nákup technických zariadení a postelí na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu do Centra sociálnych služieb ,,Johanka“ ,n. o. na základe Zmluvy č. 686/2020/DPR ,,Projekt podporený z rozpočtu PSK“; v rámci programu 3 „Sociálne služby“, Podprogram 3.2

Projektovým zámerom CSS bol nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Elektrické zdviháky sú ideálne riešenie na premiestňovanie človeka na vozíku do postele, na sedačku alebo do vane. Uľahči prekonávanie bariér v našom zariadení sociálnych služieb. Elektrický zdvihák je vybavený štyrmi kolieskami a zdvih je zabezpečený pomocou elektrického pohonu. Zdvihák je tiež vybavený núdzovým tlačidlom a je dodávaný so štandardným univerzálnym vakom.

Používanie zdviháku je potrebné u cca 20 prijímateľov, ktorí sú úplne alebo čiastočne imobilní.

Schválením požadovaných finančných prostriedkov a realizáciou projektu sme zvýšili komfort pre našich klientov a tým aj kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Zakúpenie el. zdviháku bolo zrealizované v mesiaci október.

Na základe žiadosti č. 25/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o poskytnutie dotácie Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bola našej neziskovej organizácii CSS „Johanka“, n.o. poskytnutá dotácia vo výške 23 000,00 €, na zakúpenie 9 miestneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík.

Celkové náklady na zakúpenie motorového vozidla boli vo výške 35 950,00 €. Organizácia financovala z vlastných zdrojov sumu 12 950,00 €.

Projekt výmena okien a dverí

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 189/2018 bola našej neziskovej organizácii CSS „Johanka“, n.o. poskytnutá dotácia na projekt „Výmena okien a dverí Centra sociálnych služieb Johanka n. o. “

Prešovský samosprávny kraj podporil projekt „Výmena okien a dverí Centra sociálnych služieb „Johanka“, n.o. vo výške 3000,00 EUR.