Cenník sociálnej služby, spôsob a podmienky platenia za sociálnu službu od 1. januára 2024 s finančným príspevkom na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a.

Tento cenník stanovuje výšku úhrady za sociálne služby poskytované v centre sociálnych služieb „Johanka“ n. o. v Spišskom Podhradí pre prijímateľov sociálnych služieb prijatých v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Výška úhrady pozostáva z nasledovných položiek v sumách na jedného prijímateľa sociálnych služieb na jeden deň poskytovania sociálnej služby:

Odborné činnosti

Základné a špecializované sociálne poradenstvo

0 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby

0 €

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

0 €

Obslužné činnosti

Stravovanie (surovinová hodnota)

Raňajky

0,47 €

Desiata

0,30 €

Olovrant

3,40 €

Obed

0,30 €

Večera

2,37 €

Stravná jednotka na deň

6,84 €

+ režijné náklady 2% = 0,14 €

6,98 €

Stravovanie (surovinová hodnota) – diabetická strava

Raňajky

0,58 €

Desiata

0,37 €

Olovrant

3,85 €

Obed

0,37 €

Večera

2,53 €

2. večera

0,25 €

Stravná jednotka na deň

7,95 €

+ režijné náklady 2% = 0,15 €

8,10 €

Ubytovanie

1 posteľová izba

11,70 €

2 posteľová izba

10,80 €

2 posteľová izba so samostatnou kúpeľňou

12,80 €

2 posteľová izba so samostatnou kúpeľňou a terasou

13,30 €

3 posteľová izba

9,80 €

3 posteľová izba so samostatnou kúpeľňou

11,80 €

Iné obslužné činnosti

Upratovanie

0 €

Pranie

0 €

Údržba šatstva a bielizne

0 €

Žehlenie

0 €

Ďalšie činnosti

Záujmová činnosť

0 €

Úschova cenných vecí

0 €

Služby fyzioterapie

10 €/hodina

Zabezpečujeme podľa cenníka dodávateľa fakultatívne služby ako pedikúra, manikúra, kadernícke služby podľa želania a potreby klienta

Za lieky, zdravotnícke pomôcky klient platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

V prípade inkontinencie klient hradí sám pomôcky použité nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny  dodávateľa a podľa skutočne použitého množstva

Za prepravu sanitkou klient platí poskytovateľovi prepravnej služby, v prípade doprovodu platí aj za sprevádzajúceho zamestnanca centra

 

Doplnkové poplatky

Rádio

3,40 €

Televízor

6,64 €

Video alebo CD prehrávač

1,66 €

Kyslíkový koncentrátor

1€/deň

Výška úhrady na mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní v danom kalendárnom mesiaci.
Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu:
  • úhradu je možné vykonať:
    • prevodom na účet
    • poštovou poukážkou
    • hotovosťou v pokladni centra
  • mesačne najneskôr do 5. dňa v mesiaci