Predmetom podnikateľskej činnosti Centra sociálnych služieb „Johanka“ n.o. (ďalej len CSS) je poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených podmienok, ktoré sú prístupné pre všetkých občanov Slovenskej republiky v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti – v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
            V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.
V špecializovanom zariadení sa:
a) poskytuje
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,
b) zabezpečuje
 1. rozvoj pracovných zručností,
 2. záujmová činnosť,
c) utvárajú podmienky na
 1. vzdelávanie,
 2. úschovu cenných vecí.
 
Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
 
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
 • v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 
Sociálne poradenstvo
 • v sociálnej a právnej oblasti, ako i pri bežných problémoch každodenného života je poskytované sociálnou pracovníčkou – základné a špecializované.
 • v prípade potreby riešenia problémov presahujúcich kompetencie sociálneho pracovníka  je daný problém konzultovaný resp. priamo riešený s odborníkmi z oblasti, ktorej sa týka (psychológ….).
 
Program sociálnej rehabilitácie
 • udržiavanie návykov sebaobsluhy pri základných sociálnych aktivitách –
 • podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti /pri stravovaní, používaní sociálneho zariadenia, vyprázdňovaní, hygiene, kúpaní, obliekaní, vyzliekaní/
 • udržiavania zručností v starostlivosti o domácnosť
 • nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu
 • sociálna komunikácia /udržiavanie dosiahnutej úrovne reči, slovnej zásoby, rečového kontaktu, vedenie dialógu/
 • sociálne vzťahy a pravidlá správania
 • sociálne aktivity /spoločenské, kultúrne, športové podujatia, rehabilitačné pobyty/
 • orientácia v bežných životných situáciách /verejná doprava, pošta, lekár, správanie sa v daných inštitúciách,…/
Ubytovanie
 • situované na dvoch podlažiach. Zariadenie spĺňa požiadavku bezbariérovosti. Prístup pre imobilných na druhé podlažie je riešené výťahovou stoličkou. Hlavný vstup do budovy je riešený bezbariérovou rampou.
Na prvom poschodí sa nachádzajú:
 1. 2-posteľová izba – 17,00 m2
 2. 2-posteľová izba – 17,71 m2
 3. 2-posteľová izba – 16,20 m2
 4. 2-posteľová izba – 16,13 m2
 5. 2-posteľová izba – 16,05 m2
 6. Spoločenská miestnosť – stôl a stoličky pre 6 osôb, obývací nábytok, TV
 7. Spoločenská miestnosť – stôl a stoličky pre 6 osôb, obývací nábytok, TV
 8. Kuchyňa – kuchynská linka so spotrebičmi
 9. Kúpeľňa – vaňa, sprchovací kút, umývadlo, WC
 10. Kúpeľňa – sprchovací kút, umývadlo, WC
 11. Miestnosť pre upratovačku (výlevka, práčky, sušička)
 12. Čistiaca miestnosť na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok
 13. Administratívna miestnosť
 14. Šatňa pre zamestnancov
 15. Sklad
 16. Kotolňa
 
 1. 2-posteľová izba s kúpeľňou a terasou – 18,74 m2
 2. 2-posteľová izba s kúpeľňou a terasou – 18,74 m2
 3. 2-posteľová izba s kúpeľňou a terasou – 18,74 m2
 4. 2-posteľová izba s kúpeľňou a terasou – 18,74 m2
 5. 2-posteľová izba s kúpeľňou a terasou – 18,74 m2
 6. Kuchyňa – kuchynská linka so spotrebičmi
 7. Spoločenská miestnosť – stôl a stoličky pre 6 osôb, obývací nábytok, TV
 8. Kúpeľňa pre personál – sprchovací kút, umývadlo, WC
 9. Kuchyňa – kuchynská linka so spotrebičmi
 10. Spoločenská miestnosť – stôl a stoličky pre 6 osôb, obývací nábytok, TV
 11. Ošetrovňa + administratívna miestnosť
 12. Sklad – výlevka
Na druhom poschodí sa nachádzajú:
 1. 3-posteľová izba – 26,24 m2
 2. 3-posteľová izba – 26,25 m2
 3. 1-posteľová izba – 10,34 m2
 4. 2-posteľová izba – 16,03 m2
 5. 2-posteľová izba – 16,05 m2
 6. 2-posteľová izba – 16,06 m2
 7. Spoločenská miestnosť – stôl a stoličky pre 12 osôb, obývací nábytok, TV
 8. Kuchyňa – kuchynská linka so spotrebičmi
 9. Kúpeľňa 2 x – sprchovací kút, umývadlo, WC
 10. Terapeutická miestnosť s balkónom
 
 1. 2-posteľová izba – 18,18 m2
 2. 2-posteľová izba – 17,50 m2
 3. 2-posteľová izba s kúpeľňou – 18,24 m2
 4. 2-posteľová izba s kúpeľňou – 18,24 m2
 5. 3-posteľová izba s kúpeľňou – 31,77 m2
 6. Spoločenská miestnosť – obývací nábytok, TV
 7. Kuchyňa – kuchynská linka so spotrebičmi
 8. Kancelária
 9. Kúpeľňa – sprchovací kút, umývadlo, WC
 10. WC
 11. Sklad
Stravovanie
 • Stravovanie je jednou z nevyhnutných služieb poskytovaných prijímateľom CSS „Johanka“ n. o. a priamo súvisí s uspokojovaním jednej zo základných ľudských potrieb človeka s výživou, ktorá je nielen fyziologickým procesom uspokojovania potrieb organizmu človeka, ale aj zabezpečovaním všetkých materiálnych a funkčných nárokov organizmu na udržanie jeho rastu, zdravia a výkonnosti.
 • Za stravovanie sa v zariadeniach sociálnych služieb považuje poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov.
 • Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pri bielkovinovej, výživovej a pri diabetickej diéte sa podáva aj druhá večera.
 • Stravovanie prijímateľom sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke a dovozom stravy z iného zariadenia.
 • Jedálny lístok je zostavovaný stravovacou komisiou, ktorej členmi sú aj samotní prijímatelia, zvolení ako zástupcovia ostatnými prijímateľmi, ktorí zároveň môžu do procesu tvorby jedálneho lístka zasahovať aj prostredníctvom Knihy prianí a sťažností umiestnenej vo vstupnej hlavnej chodbe a zároveň aj prostredníctvom schránky podnetov, pripomienok, pochvál, návrhov a sťažností, kde sa môžu vyjadriť aj anonymne.
 • Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada aj na rôznorodosť podmienok a zvyklosti danej lokality, sezónnosť produktov a špecifiká cieľových skupín s cieľom naplánovať chutné, rôznorodé a výživné jedlá.
 • Súčasťou stravy je denne čerstvé ovocie a zelenina. Nechýbajú rôznorodé zeleninové šaláty. Podľa potrieb obyvateľov sa zabezpečujú rôzne diéty.
 • Dôraz sa kladie na správnu výživu, ktorá je nesmierne dôležitá.
 • Preferujeme potraviny s nízkou energetickou hodnotou pri súčasnej vysokej nutričnej (biologickej) hodnote, strukoviny, celozrnné cereálne výrobky, ovocie, zeleninu, potraviny obsahujúce bielkoviny s optimálnou skladbou aminokyselín pri súčasnom nízkom obsahu tuku a minimalizovanie využívania potravín chemicky upravovaných a znižovanie obsahu kuchynskej soli.
 • Zvýšená pozornosť sa venuje pitnému režimu prijímateľov počas celého roka s mimoriadnym dôrazom na pitný režim v letných mesiacoch.
 
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Bežné a celkové upratovanie zabezpečuje upratovačka a opatrovatelia v jednotlivých bytoch.
 • Pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne pracovníčka práčovne.
 • Pri údržbe šatstva a bielizne okrem práce opatrovateliek aktívne spolupracujú aj samotní prijímatelia, v rámci pracovnej terapie realizujú drobnejšie a menej náročné opravy šatstva a bielizne
 
Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 • Pri príchode prijímateľa sociálnej služby do zariadenia, alebo počas jeho pobytu v zariadení, má právo požiadať o úschovu cenných vecí alebo vkladných knižiek.
 • Úschova cenných vecí a vkladných knižiek spadá do kompetencie sociálnej pracovníčky
 
Zabezpečuje záujmová činnosť a rozvoj pracovných zručností
 • skupinové a individuálne aktivity, ktoré pomôžu spomaliť fyzické a kognitívne zhoršenie zdravotného stavu
 • využívanie masáži a fyzioterapie, smerujúcich k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti organizmu
 • voľnočasové aktivity (štrikovanie, počúvanie hudby, spoločenské aktivity …)
 • individuálne aj skupinové aktivizačné a pamäťové cvičenia, cieľom je tréning pamäti, ale aj snaha odpútavať pozornosť prijímateľov od choroby.
 • exkurzie, výlety, športové súťaže a rôzne kultúrno-spoločenské posedenia a podujatia
 • v rámci biblioterapie aj čítanie dennej tlače
 • arteterapiou vykonávajú činnosti jemnej motoriky (kreslenie, maľovanie, rôzne výtvarné techniky, práca s textilom, rôznymi prírodnými materiálmi, ručné práce na základe vlastných schopností), v kuchynkách samostatné varenie, pečenie
 • v rámci muzikoterapie – spev, tanec, počúvanie hudby.
 • duchovné aktivity, návšteva blízkeho kostola
 • nakupovanie
 • stretávanie sa s deťmi z okolitých škôl pri rôznych vystúpeniach v rámci zariadenia aj mimo
 
Ošetrovateľská starostlivosť
Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je:
 • zabezpečiť bio – psycho – sociálne potreby prijímateľom sociálnych služieb
 • udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych služieb
 • poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na udržanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby,
 • zachovávať, udržiavať optimálny zdravotný stav s dôrazom na kvalitu života,
 • poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť,
 • poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,
 • monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľov sociálnych služieb súvisiacich so zmenou zdravotného stavu,
 • aktívne podporovať snahu príbuzných spolupracovať pri starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby,
 • uplatňovať etické princípy a práva seniorov
 • zabezpečiť dôstojný život prijímateľov v každom štádiu ochorena