Postup darovania 2%

  • Zamestnanci, ktorí si nepodávajú daňové priznanie sami: 

  1. Najprv si vyžiadajte potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023 od vášho zamestnávateľa. Dané potvrdenie budete prikladať k tlačivu uvedenom v bode nižšie.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie (tlačivo na stiahnutie vyššie).
  3. Po jeho vyplnení, podpísaní a priložení potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa, je potrebné tlačivo poslať príslušnému daňovému úradu podľa vášho trvalého bydliska alebo odovzdať nám na adresu Komenského 55, 05304 Spišské Podhradie do 30.4.
  • Fyzické osoby, podávajúce daňové priznanie

  1. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane – toto je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
  2. Daňové priznanie pre fyzické osoby obsahuje kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Tlačive na stiahnutie vyššie.
  3. V prípade, že nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie odovzdajte v lehote do 2. apríla 2024 na daňový úrad.
  • Právnické osoby, podávajúce daňové priznanie

Postup darovania % zo zaplatenej dane je rovnaký ako pri fyzických osobách.